Leonard Kress

 

Poems:

Spiritual Exercises

Redhot

 

Essay:

A Note On Translating Jan Kochanowski’s Threnodies

 

Translations from the Polish:

Threnody 5

Threnody 6

Threnody 14